Strategický plán města

Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Města Orlové pro období 2008-2030

Město Orlová, podobně jako ostatní města v České republice, čelí rozsáhlým důsledkům ekonomických proměn, které se promítají do společenského, podnikatelského i ekonomického života města. Mezi dopady ekonomické transformace lze počítat změny struktury hospodářství, nezaměstnanost, podstatné zlepšení v oblasti životního prostředí a velký růst tvořivého terciálního sektoru. Privatizace, zeštíhlování a náročné podmínky tržní ekonomiky kladou požadavky na změnu chování i orgánů města Orlové.

Tyto a další výchozí podmínky a poznání nezbytnosti systémového přístupu k řešení rozvoje města přivedly představitele města Orlové k rozhodnutí zpracovat „Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Orlové v období 2008 až 2030“. Tento strategický dokument, který navazuje na předchozí strategický plán, formuluje strategické cíle města na zvolené období a dále je konkretizuje ve formě příslušných priorit, opatření a aktivit, včetně stanovení způsobu financování a implementace.

Při tvorbě strategického plánu se též účinným způsobem dosáhlo spojení veřejného a soukromého sektoru při hledání shody o společné představě budoucnosti. Je to nástroj pro vytvoření nových kontaktů a partnerství pro zlepšení celkového klimatu ve městě a vytvoření konkurenceschopné pozice při řešení záležitostí, které ovlivňují kvalitu života všech občanů.

Strategický plán je v souladu s národními strategiemi, zejména se Strategií udržitelného rozvoje ČR pro léta 2007-2013, která je základním rozvojovým dokumentem na národní úrovni. Dále strategický plán zohledňuje regionální strategii, kterou je Program rozvoje územního obvodu Moravskoslezského kraje 2005-2008 a Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. Strategický plán města, obdobně jako uvedené národní a regionální strategie, je postaven na předpokladu udržitelného rozvoje ekonomiky ČR a regionu.

Strategický plán přispívá k vytvoření lepší konkurenceschopnosti města při řešení konkrétních rozvojových projektů, které umožní ekonomický a územní rozvoj a přispějí ke zvýšení kvality života jeho občanů. Zapojením soukromého sektoru a ostatních institucí ve městě se vytváří partnerství a zlepšuje spolupráce nejenom při hledání shody na to, co je pro město nejdůležitější při vypracování strategie, ale zejména při následné realizaci konkrétních aktivit a projektů tohoto strategického plánu.

Členové Řídící skupiny řídili tvorbu strategického plánu a reprezentovali různé názorové a zájmové skupiny jednotlivců i organizací veřejnoprávních, soukromých firem, finančních institucí, škol a úřadů. Seznam členů Řídící skupiny je uveden v příloze tohoto dokumentu. Zpracovatelům strategie metodicky pomáhal Institut Rozvoje Podnikání, s.r.o., jejichž zaměstnanci vytvořili metodický tým pro tvorbu strategického plánu města. První fáze řešení projektu byla zaměřena na získání konkrétních údajů o městě. Na vytváření Profilu města Orlové se podílely příslušné odbory Městského úřadu města Orlové, Český statistický úřad, Úřad práce v Orlové a mnoho dalších institucí, které poskytly aktuální informace a data o obyvatelstvu, místní ekonomické základně a ekonomickém prostředí, infrastruktuře, bydlení, životním prostředí apod.

Z takto získaných podkladů byla provedena socioekonomická analýza města, která se stala součástí dokumentu Profil města Orlové, na jehož tvorbě se podílela Pracovní skupina pro profil města. Seznam členů pracovní skupiny je v příloze tohoto dokumentu. Na základě výstupu profilu města a SWOT analýz sledovaných oblastí schválila Řídící skupina vizi města Orlové a dohodla se na čtyřech prioritních oblastech rozvoje (viz dále), kterými je nutno se především zabývat, aby bylo možno naplnit vizi a zajistit potřeby a předpoklady pro další ekonomický a územní rozvoj města.

Řídící skupina vytvořila pracovní skupiny k řešení problémů v určených prioritních oblastech rozvoje města, a to z členů Řídící skupiny, odborníků na příslušnou problematiku a zástupců týmu zpracovatele. Pracovní skupiny pod metodickým vedením členů týmu zpracovatele a s využitím doposud vytvořených podkladů a vlastních zkušeností zpracovaly vnitřní analýzy silných a slabých stránek města a také vlivu okolí v analýzách příležitostí a ohrožení. Pracovní skupiny se pravidelně scházely mezi zasedáními Řídící skupiny a připravovaly Řídící skupině dílčí výstupy strategického plánu ke schválení. Kromě dílčích SWOT analýz se podílely především na podrobném rozpracování priorit, opatření a aktivit. Seznam členů pracovních skupin je uveden v příloze tohoto dokumentu.

Nejdůležitějším výstupem strategického plánu jsou nadefinované priority, opatření k jejich řešení a konkrétní aktivity.

Vytvoření strategického plánu není jednorázovým krokem vedení města, ale zahájením systému jeho implementace jako kontinuálního procesu zkvalitňování systému strategického řízení města. V současné době bylo zahájeno zpracování Integrovaného plánu rozvoje města. V první fázi se jedná o lokalitu vymezenou územím městské části Orlová-Poruba, kde je spousta problémů vyžadujících okamžitá i dlouhodobá řešení. Zároveň je připravena regenerace panelových sídlišť na IV. a V. etapě výstavby v Orlové-Lutyni.

Tím si vytváří město Orlová silnou stránku a konkurenční výhodu, kterou ocení nejen občané města, ale zejména potenciální investoři.

 Aktualizace strategického plánu  ekonomického a územního rozvoje města Orlové

Na 7. zasedání Zastupitelstva města Orlová konaném dne 22.6.2015 byla schválena aktualizace strategického plánu.

Ve strategickém plánu byly provedeny tyto změny:

 Þ     byly vypuštěny splněné aktivity nebo aktivity již neaktuální,

Þ     u pokračujících aktivit byly aktualizovány termíny realizace popřípadě odhady finanční náročnosti,

Þ     byly doplněny nové aktivity navržené jednotlivými odbory.Připojené dokumenty:

Strategický plán PDF [80KB]
aktualizace 2015 PDF [543.6KB]


Zpět na výpis

Dnes je neděle 24.9., svátek má Jaromír.

Změnit velikost textu: A- | A | A+