agenda Právního odboru

Náplň činnosti Právního odboru

agenda právních služeb

Právní odbor poskytuje zejména právní poradenství vedení města a jeho orgánům, organizačním složkám města a jednotlivým odborům Městského  úřadu a zastupuje město Orlová v soudních přích před soudy ČR všech stupňů. Současně Právní odbor vykonává funkci garanta právní nezávadnosti smluv uzavíraných mezi Městem Orlová a jinými subjekty.

Zastává úlohu opatrovníka ve správních řízeních vedených Odborem vnitřních věcí, Živnostenským úřadem a Odborem výstavby zdejšího úřadu a na žádost státních institucí i v řízeních vůči jejich klientům, u nichž není známo místo pobytu.   

Přijímá, eviduje a zajišťuje komplexní řešení stížností, podání a podnětů občanů, a to v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a vnitřními předpisy MěÚ Orlová, a petic dle zákona č. 85/1991 Sb., o právu petičním.

Vede evidenci oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění, a v souladu s Vyhláškou ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu, v planém znění, ukládá obcím povinnost vkládat do centrálního registru smlouvy o poskytnutí dotací jakéhokoli druhu a smlouvy, z jejichž obsahu vyplývá, že město Orlová poskytuje veřejnou podporu formou subvence úrokových sazeb, půjčky, kapitálové injekce a záruky. O tom, zda se jedná o takovýto typ smlouvy, rozhoduje v pochybnostech Právní odbor, který je současně i garantem hlášení podpor de minimis do centrálního registru 

agenda vymáhání pohledávek

Zajišťuje vymáhání všech pohledávek po lhůtě splatnosti evidovaných odbory MěÚ, včetně pohledávek za komunální odpad a pohledávek poplatků ze psů.

ostatní

Administrativně zajišťuje chod Škodní komise zřízené při Městském úřadu Orlová.

Vede agendu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Orlová.

Vydává potvrzení o bezdlužnosti.

 Zpět na výpis

Dnes je pondělí 23.10., svátek má Teodor.

Změnit velikost textu: A- | A | A+