Zákon o střetu zájmů

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři dle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění zákonů č. 216/2008 Sb., č. 158/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 350/2009 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 503/2012 Sb., 131/2015 Sb., č. 190/2016 Sb. a č. 298/2016 Sb.

Dnem 01.01.2007 nabyl účinnosti zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, který ukládá evidenčním orgánům povinnost vést registr oznámení veřejných funkcionářů o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích, a to i v elektronické podobě a umožnit do něj nahlédnout prostředky, jež dovolují vzdálený přístup.

Podávání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o

 • jiných vykonávaných činnostech,
 • majetku nabytém v průběhu funkce,
 • příjmech, darech a závazcích.

Veřejnými funkcionáři jsou:

 • členové zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni
 • členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni
 • vedoucí úředníci města podílející se na výkonu správních činností, zařazení do městského úřadu
 • vedoucí zaměstnanec právnické osoby vzniklé ze zákona, pokud řídí další vedoucí zaměstnance
 • vedoucí příspěvkových organizací ve smyslu zákona o střetu zájmů

Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích vznikla veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007. Lhůta pro podání oznámení je zákonem stanovena vždy do 30. června následujícího kalendářního roku. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce. Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

Registr oznámení

Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán, kterým je vedoucí městského úřadu (tajemník, tajemnice). Registr je veden v písemné a elektronické podobě.

Nahlížení do registru

Každý má právo nahlížet do registru bezplatně, a to na základě písemné žádosti. Nahlížet lze do registru osobně u evidenčního orgánu, resp. v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Co musí obsahovat písemná žádost (ust. § 13 odst. 3):

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • trvalý pobyt a adresa pro doručování žadatele
 • údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové sítě.

Žádost lze podat:

 • osobně u evidenčního orgánu,
 • prostřednitctvím provozovatele poštovních služeb, nebo
 • elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny evidenčního orgánu. 

 Kontakt:   Právní odbor
                 paní Dagmar Zdebská
                 telefon:  596 581 219
                 kanc. č. 228
                 e-mail: urad@muor.cz

Nahlížení do registru osobně

Nahlížení do registru osobně je možné v úředních hodinách v budově Městského úřadu Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně na Právním odboru v kanceláři č. 228 u paní Dagmar Zdebské, a to po ověření žádosti na základě předložení občanského průkazu.

Nahlížení do registru v elektronické podobě

Nahlížet do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě lze po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno a přístupové heslo spolu s internetovou adresou pro vstup do elektronického registru uděluje na základě podané žádosti evidenční orgán.

Oznámení jsou v registru uveřejněna v formátu PDF. U oznámení podaných v elektronické podobě je podpis na jednotlivých stránkách nahrazen zaručeným elektronickým podpisem.

Přestupky

Přestupku se dopustí ten, kdo

 • používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
 • neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50.000,- Kč.

Registr oznámení podle zákona o střetu zájmůZpět na výpis

Dnes je úterý 21.11., svátek má Albert.

Změnit velikost textu: A- | A | A+