Informace o kontrolní činnosti živnostenského úřadu v roce 2017

Městský úřad Orlová, Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad (dále jen „živnostenský úřad“) v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, informuje, že v období od 1. ledna do 31. prosince roku 2017 provedl v rámci kontrolní činnosti celkem 235 kontrol podnikatelů (181 podnikajících fyzických osob, 1 nepodnikající fyzická osoba a 53 právnických osob) na dodržování povinností vyplývajících ze živnostenského zákona a zvláštních právních předpisů. Kontroly probíhaly v místě provozovny nebo sídla podnikatele anebo v místě živnostenského úřadu.

Podle místa kontroly bylo uskutečněno 67 kontrol v provozovně podnikatele (z toho ve 3 případech v neoznámené provozovně), 16 kontrol v sídle podnikatele a 151 kontrol v místě živnostenského úřadu. Podle územního členění provedl živnostenský úřad 56 kontrol umístěných v provozovnách podnikatelů na území města Orlová, 10 kontrol na území města Petřvald a 1 kontrolu na území obce Doubrava.

V rámci kontrolní činnosti bylo u 47 kontrol zjištěno celkem 59 porušení povinností dle živnostenského zákona. Za zjištěná porušení živnostenského zákona nebo neplnění povinností dle kontrolního řádu bylo uloženo celkem 35 sankcí a 2 napomenutí.

Mezi nejčastější porušení zákona, v členění podle počtu zjištění, patří následující nedostatky

  1. neúplné označení provozovny (především chybějící údaje o osobě odpovědné za činnost provozovny, tzv. vedoucí provozovny; označení není provedeno trvale a zvenčí viditelným způsobem), 
  2. neplnění oznamovacích povinností ve vztahu k zahájení či ukončení provozování živnosti v provozovně (podnikatel je povinen předem oznámit živnostenskému úřadu svůj záměr zahájit či ukončit provozování živnosti v provozovně), 
  3. neplnění oznamovací povinnosti týkající se místa, kde lze vypořádat případné závazky (podnikatel je povinen při ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu adresu místa, kde lze vypořádat případné závazky),
  4. neoznačení sídla (právnická osoba má povinnost označit své sídlo názvem firmy a identifikačním číslem osoby; podnikající fyzická osoba jménem a příjmením pouze v případě odlišné adresy sídla a bydliště),
  5. doklady o prodeji zboží vystavené na žádost zákazníka (spotřebitele) nemají předepsané náležitosti (vystavené doklady neobsahují stručný popis druhu zboží nebo služby, resp. jejich popis je neurčitý; neúplná identifikace podnikatele na dokladu).

Při kontrolní činnosti je opakovaně zjišťováno neplnění oznamovacích povinností, týkajících se zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně, a to i u podnikatelů, kterým byla za neplnění této povinnosti již uložena sankce. Podnikateli je tato povinnost často opomíjena, a to i přesto, že při nesplnění této povinnosti se podnikatel dopouští přestupku, za který je živnostenským úřadem uložena pokuta.

Zpracoval: Bc. Patrik Kortiš
V Orlové dne 5. 1. 2018Zpět na výpis

Dnes je pátek 19.1., svátek má Doubravka.

Změnit velikost textu: A- | A | A+