ORLOVANÉ, PŘIJĎTE K VOLBÁM! VAŠE HLASY ROZHODNOU O BUDOUCNOSTI MĚSTA!

Prezident republiky vyhlásil dne 23. května 2018 svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů, Částce 45, rozeslané dne 31. května 2018 pod č. 85/2018 Sb., volby do zastupitelstev obcí a stanovil dny jejich konání na pátek 5. října a sobotu 6. října 2018.

 

Usnesením Zastupitelstva města Orlová č. 590/27 ze dne 23. 4. 2018 byl stanoven počet členů Zastupitelstva města Orlová na volební období 2018-2022 na 31 členů.

 

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou dnech, v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky.

 

 

 

Volební okrsek a volební místnost

 

Volební okrsek je zpravidla menší osídlené území, které je vymezeno pro účely konání voleb. Ve městě Orlová je vymezeno 30 volebních okrsků se stejným počtem volebních místností.

 

Číslo volebního okrsku

Volební místnost v sídle volebního okrsku

1

DPS Altenheim - Orlová-Město, V Zimném dole 706

2

Klub důchodců Kopaniny - Orlová-Město, 17. listopadu 1217

3

Stará Radnice - Orlová-Město, Staré náměstí 76

4

ZŠ Jarní - Orlová-Poruba, Jarní 400

5

ZŠ Jarní - Orlová-Poruba, Jarní 400

6

ZŠ Ke Studánce - Orlová-Lutyně, Ke Studánce 1050

7

ZŠ Slezská - Orlová-Poruba, B. Němcové 851

8

ZŠ Slezská - Orlová-Poruba, B. Němcové 851

9

SOU Dakol - Orlová-Lutyně, 17. listopadu 211

10

ZŠ Mládí - Orlová-Lutyně, Mládí 726

11

ZŠ Mládí - Orlová-Lutyně, Mládí 726

12

ZŠ Mládí - Orlová-Lutyně, Mládí 726

13

ZŠ Mládí - Orlová-Lutyně, Mládí 726

14

ZŠ Školní - Orlová-Lutyně, Školní 862

15

ZŠ Školní - Orlová-Lutyně, Školní 862

16

ZŠ Školní - Orlová-Lutyně, Školní 862

17

ZŠ Školní - Orlová-Lutyně, Školní 862

18

PZKO Orlová-Lutyně - Orlová-Lutyně, Lutyňská 221

19

ZŠ U Kapličky - Orlová-Lutyně, U Kapličky 959

20

ZŠ U Kapličky - Orlová-Lutyně, U Kapličky 959

21

ZŠ U Kapličky - Orlová-Lutyně, U Kapličky 959

22

ZŠ U Kapličky - Orlová-Lutyně, U Kapličky 959

23

ZŠ Ke Studánce - Orlová-Lutyně, Ke Studánce 1050

24

ZŠ Ke Studánce - Orlová-Lutyně, Ke Studánce 1050

25

ZŠ Ke Studánce - Orlová-Lutyně, Ke Studánce 1050

26

ZŠ K. Dvořáčka - Orlová-Lutyně, Karla Dvořáčka 1230

27

ZŠ K. Dvořáčka - Orlová-Lutyně, Karla Dvořáčka 1230

28

ZŠ K. Dvořáčka - Orlová-Lutyně, Karla Dvořáčka 1230

29

ZŠ K. Dvořáčka - Orlová-Lutyně, Karla Dvořáčka 1230

30

ZŠ K. Dvořáčka - Orlová-Lutyně, Karla Dvořáčka 1230

 

Voliči jsou o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí informováni oznámením starosty obce na úřední desce obecního úřadu zveřejněným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb. Starosta obce v něm uvede, které části obce náleží do jednotlivých volebních okrsků, včetně adres volebních místností.

 

Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen hlasovací lístek označený nápisem "vzor", prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury, pokud bylo doručeno do 48 hodin před zahájením voleb (při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží) a dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacím lístku s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

 

 

Volič

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a který je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze (dále jen „v této obci“) přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (dále jen „volič“). Právo volit mohou cizinci realizovat pouze tehdy, pokud jsou u místně příslušného obecního úřadu zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů.

V současné době je takovou smlouvou jen Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, na základě které mohou hlasovat v České republice i občané z jiných členských států Evropské unie s tím, že na základě judikatury a přímého účinku evropského práva postačuje namísto splnění podmínky přihlášení se k trvalému pobytu občana jiného členského státu EU též přihlášení se k přechodnému pobytu v příslušné obci.

 

 

Voličský průkaz

Hlasování na zastupitelských úřadech České republiky a hlasování na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není možné.

 

 

Hlasování

 

Hlasovací lístek

Hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva města Orlová je vytištěn oboustranně. Na hlasovacím lístku je uveden text „Pokračování na 2. straně“.

 

V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen. Volební stranou může být politická strana, politické hnutí, jejich koalice, sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů. Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou.

 

Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obecního úřadu, který plní pro danou obec funkci registračního úřadu.

 

Hlasovací lístek je starostou obce distribuován voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (2. října 2018). V případě, že dojde k jeho poškození nebo ztrátě, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nového hlasovacího lístku.

 

 

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství. Totožnost a státní občanství prokážou občani České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky (možný též občanský průkaz s odstřiženým rohem a současně potvrzením o změně některého údaje, který se uvádí na občanském průkazu) a občané z jiného členského státu průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, nebude mu hlasování umožněno.

 

 

Volič může upravit hlasovací lístek jedním ze způsobů:

 

1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.

 

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

 

3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce.

 

Volič vloží hlasovací lístek šedé barvy do úřední obálky šedé barvy. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič tuto úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není označena ani volební strana a ani žádný kandidát, dále jsou neplatné ty, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva.

 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

 

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem.

 

 


Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

E-mail:
urad@muor.cz

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30